Радно време: Понедељак - Петак, 08:00 - 17:00

Школска документа

Школска документа за школску 2023/2024. годину :

1. Годишњи план рада за школску 2023/2024. годину

2. Извештај о раду школе за школску 2022/2023. годину

Школска документа за школску 2022/2023. годину :

*. Информатор о раду Основне школе „Мито Игумановић“ Косјерић .

1. Oбразовни стандарди за крај обавезног образовања

2. Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

3. Прилози уз Годишњи план образовно-васпитног рада за школску 2022/23. годину

4. Извештај о раду школе 2021-2022

5. Статут школе

6. Измена и допуна статута школе

ПРАВИЛНИЦИ И ЗАКОНИ:

1. Школски развојни план

2. Закон о изменама и допунама Закона о oсновном образовању и васпитању

3. Правилник о вредновању квалитета рада установе

4. Правилник о модел установи

5. Закон о основама система образовања и васпитања

6. Закон о основном образовању и васпитању

7. Препоруке за планирање образовно-васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења за основно образовање и васпитање

8. Правилник о наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања

9. Правилник о националном оквиру образовања и васпитања

10. Правилник о вредновању обавезног стручног усавршавања у установи

11. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

12. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

13. Правилник о стандардима квалитета рада установе

14. План управљања ризицима

15. Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

16. Приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима

17. Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања